• ขอเขิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ปีกาีรศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ขอเขิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ปีกาีรศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ขอเขิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ปีกาีรศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ขอเขิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ปีกาีรศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ขอเขิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ปีกาีรศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ขอเขิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ปีกาีรศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ขอเขิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ปีกาีรศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ขอเขิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ปีกาีรศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ขอเขิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ปีกาีรศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
สมศ.ขอเชิญท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (อ่านเพิ่มเติม) New
สมศ.ขอเชิญท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่านเพิ่มเติม) New
ฉบับประชาพิจารณ์ (๘ พ.ย.๕๖) ๑๒ (ร่าง)ตัวบ่งชี้การประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑. ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี คาอธิบาย ผู้เรียนดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้าใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ วินัย
สมเด็จวัดปากน้ำ เป็น ปธ.คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระราช(อ่านเพิ่มเติม)
สมเด็จวัดปากน้ำ เป็น ปธ.คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระราช(อ่านเพิ่มเติม)
ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.พศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระการคัดเลือกประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
กำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔๙ ปี (อ่านเพิ่มเติม)
กำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔๙ ปี (อ่านเพิ่มเติม)
กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ (ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๑๐ ปีมะเส็ง) เวลา ๐๗.๐๐ น. - พระครูสุจิตโพธาลังการ ทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสามเณร ณ บริเวณหน้ากุฏิเจ้าอาวาสเวลา ๐๙.๐๐ น. - เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ข้าราชการ พ่อค้า
กำหนดการบำเพ็ญกุศล เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิด ครบ ๘๘ ปี พรรษา ๖๘ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕ (อ่านเพิ่มเติม)
กำหนดการบำเพ็ญกุศล เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิด ครบ ๘๘ ปี พรรษา ๖๘ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕ (อ่านเพิ่มเติม)
เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีสืบชะตาแบบล้านนา ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ข่าวทั่วไป
ข่าวไอที IT
ข่าวบันเทิง
หนังสือราชการจาก สพฐ
บทความเรื่องสุขภาพ และทั่วไป
ขึ้นไปด้านบน